Samiske tall - faste tabeller fra SSB (2023)

Author(s): 
Anders Sønstebø
Category: 
Statistics
Publication year: 
2023
Type: 
Article

I dette kapitlet presenteres en del sentrale tabellerfra samisk statistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB)som gir et bilde av situasjonen på viktige områdermed hensyn til samiske samfunnsforhold i Norgei dag. Dette er faste tabeller som går igjen i hverutgave av publikasjonen, og som dermed vil gi innsikti hvordan ulike forhold utvikler seg over tid. Kapitletinneholder i denne utgaven 16 tabeller og fem figurerfordelt på sju fagområder som alle belyser viktigetemaer innenfor det samiske samfunnet. Utviklingenover tid kan belyses ved å sammenlikne tabellene idenne utgaven med tilsvarende tabeller i tidligereutgaver av Samiske tall forteller. I størst muliggrad er situasjonen i de samiske kjerneområdenesammenliknet med andre områder nord for Saltfjellet,og med Norge som helhet. Statistikken er geografiskbasert, og de samiske kjerneområdene er i dennesammenhengen definert som de kommuner og deler avkommuner som inngår i virkeområdet for Sametingetstilskuddsordninger til næringslivet (STN-området).Det første temaet er befolkning, hvor det er lagt vektpå å vise hvordan folkemengden utvikler seg, oghvilke forhold som påvirker befolkningsutviklingen,dvs. antall fødte og døde, og innflytting og utflytting.Sammensetningen av befolkningen etter alderog kjønn vises, og situasjonen belyses på ulikegeografiske nivåer: for hele STN-området, deenkelte kommuner og landet som helhet.Det andre temaet er utdanning. Statistikken gir tallfor utdanningsnivå hvor STN-området sammenliknesmed øvrige områder nord for Saltfjellet og heleNorge. Her vises også en tabell som belyserfrafall i videregående skole. Bruk av samiskespråk i skole og barnehage er tredje tema. Her erdet tre tabeller som gir informasjon om hvordanbruk av samiske språk utvikler seg, henholdsvis ibarnehagen, grunnskolen og videregående skole.Inntekt og sysselsetting er fjerde og femte temaog er belyst gjennom to tabeller, gjennomsnittliginntekt og skatt for personer, og sysselsattepersoner etter kjønn og næring. Sjette tema ernæringsutvikling. Det er to næringstabeller, hvor éntabell viser bedrifter etter næringshovedområde,og én ser spesielt på reindriftsnæringa.Sjuende og siste tema er sametingsvalget. Det ervist to valgtabeller basert på siste sametingsvalg(2021), som viser godkjente stemmer etter parti/valgliste og innvalgte representanter på Sametinget,etter parti/valgliste, kjønn og valgkrets.Denne utgaven av Samiske tall forteller er denandre utgaven der tallene er utarbeidet med nykommunestruktur, men i tabellene som har flereårganger, kommer både nye og gamle kommuner ogfylker fram. Dette er gjort for å lette sammenligning avtallene over tid. Gamle regionaliseringer som f.eks. Øst-Finnmark og Vest-Finnmark, og tilsvarende inndelingerav Troms, Nordland og Trøndelag, er beholdt.